+48 697 729 413

6.00 - 17.00

Ul. Kukułek 47 Sosnowiec

Standardy ochrony małoletnich

Nowe standardy ochrony małoletnich

W dniu 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r., poz.1304 ze zm.) uchwalone ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz.1606). Nowelizacja ta określa szczególne środki ochrony przeciwdziałające zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochrony małoletnich.

Zgodnie z art. 22b ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochrony małoletnich każdy organ zarządzający placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni ma obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich.

Zgodnie z zapisami art. 22c przedmiotowej ustawy, standardy ochrony małoletnich powinny  zawierać:

  1. zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem, a zwłaszcza zachowania niedozwolone wobec małoletnich,
  2. zasady i procedurę podejmowania interwencji, w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego,
  3. procedury i osoby odpowiedzialne do składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego oraz zawiadamiania sądu opiekuńczego,
  4. zasady i sposób udostępniania personelowi polityki do jej zaznajomienia i stosowania.

Standardy sporządza się, a następnie udostępnia na swojej stronie internetowej oraz wywiesza w widocznym miejscu w swoim lokalu (tablica informacyjna)